۱- راهنمای تهیه آنلاین نقشه‌های سازه‌های بتنی

Concrete Structures Drawing Guide

پیش از دریافت نقشه‌های سازه‌های بتنی خود، راهنما را مطالعه فرمایید.

۲- راهنمای تهیه لیست مصالح

Bill of Materials

دریافت لیست مصالح بر مبنای نیاز شما بعد از تهیه نقشه

۳- راهنمای كنترل خروج از مرکزیت

Eccentricity Control Guide

كنترل خروج از مرکزیت بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۴- راهنمای کنترل دریفت

Drift Guide

كنترل تغییر مكان جانبی سازه بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۵- راهنمای برش وارد بر طبقات

Story Shears Guide

برش وارد بر طبقات بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۶- راهنمای کنترل نامنظمی پیچشی

Aj Coefficient Calculation Guide

کنترل نامنظمی پیچشی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۷- راهنمای کنترل واژگونی

Overturning Control Guide

کنترل واژگونی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۸- راهنمای مدهای ارتعاشی

Modal Guide

راهنمای مدهای ارتعاشی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم