اجرای دال بتنی نیز امروزه به دو شیوه انجام می شود. در روش اول که به «سقف مرکب یا قاب های موقت» مشهور است بعد از اجرای تیرچه های فولادی با تیرهای فرعی سقف، فاصله مابین بال فوقانی آنها به کمک قالب های موقت پر می شود تا امکان بتن ریزی روی سقف فراهم گردد. پس از گیرش بتن این قالب ها برداشته می شوند و سقف مرکبی ایجاد می گردد.

در روش دوم از ورق های شکل داده شده ای تحت عنوان «عرشه های فولادی» به عنوان قالب استفاده می شود. امروزه تمایل گسترده ای به استفاده از عرشه های فولادی نورد شده به عنوان یک قالب ماندگار در سقف های مرکب پدیدار شده است. عرشه های مورد استفاده که از مصالح فولاد گالوانیزه شده تهیه می گردند، پس از عملیات بتن ریزی باقی مانده و جمع آوری نمی شوند.