در طراحی ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها، احتمال همزمانی تاثیر بارها باید به شرحی که در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است و براساس روش طراحی مربوط به هر مصالح در نظرگرفته شود. ترکیب بارها در طراحی به روش حالت‌ها حدی در بخش 6-2-3 و برای حوادث غیر عادی در بخش 6-2-4 ارائه شده است. در مواردی که ضرایب جزیی ایمنی و یا تنش‌های مجاز محاسباتی در ترکیب بارهای مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین‌نامه‌های رسمی کشور وجود نداشته باشد، آنها را می‌توان از سایر آیین‌نامه‌های معتبر دنیا مشخص نمود.