حرکات نوسانی سازه به "مد ارتعاشی" موسوم است واگر سازه بتواند در برابر این نوسانات در مدت تناوب (پریود نوسانات یا پریود فرکانس‌های ارتعاش) که در زلزله‌های ایران اغلب: بطور متوسط ۲۵ تا ۳۰ ثانیه ادامه دارد (شدت وبزرگی زلزله اصلی قبل از پروسه پس لرزه‌ها) مقاومت کند می‌توان امیدوار بود که ساکنان آن فرصت فرار ونجات را خواهند یافت.
مُدهای ارتعاشی سازه، یکی از اساسی‌ترین موضوعات در تحلیل و طراحی بهینه سازه‌های ساختمانی است و به کارگیری ضوابط و استانداردهای توصیه شده در نهایت به طرحی مطمئن و پایدار منجر می‌شود که هم از لحاظ سازه‌ای و هم از لحاظ اقتصادی بسیار قابل توجیه خواهد بود.