نیروی برشی پایه Vu که طبق بند (3-3-1-1) محاسبه شده است، مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می‌گردد:

\(F_{ui}= {{W_{i} h_{i}^k} \over \displaystyle\sum_{i=1}^{n} W_{j} h_{j}^k }V_{u}\)

در این رابطه:
Fui: نیروی جانبی در تراز طبقه i
Wi: وزن طبقه i شامل وزن سقف و قسمتی از سربار آن مطابق جدول (3-1) استاندارد 2800 و نصف وزن دیوارها و ستون‌هایی که در بالا و پایین سقف قرار گرفته‌اند.

 

 

hj: ارتفاع تراز سقف i از تراز پایه 
n: تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به بالا
K: ضریبی است که با توجه به زمان تناوب نوسان اصلی سازه T از رابطه زیر به دست آورده می‌شود:

\(0.5\leq T \leq 2.5 Sec\)             \(K= o.5T+0.75\)

مقدار  k برای مقادیر T کوچکتر از 0.5 ثانیه و بزرگتر از 2.5 ثانیه باید به ترتیب برابر با 1.0 و 2.0 در نظر گرفته شود.
در صورتیکه وزن خرپشته ساختمان بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد، باید به عنوان طبقه مستقل محسوب شود. در غیر اینصورت خرپشته به عنوان بخشی از بام در نظرگرفت می‌شود.