نیروی برشی پایه، یا برش پایه به مجموع نیروهای جانبی اطلاق می‌­شود که در تراز پایه،موضوع بند (3-3-1-2) آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم، به ساختمان اعمال می‌­گردد. در سازه­‌هایی که زمان تناوب سازه افزایش پیدا می­‌کند، ضریب بازتاب (B) یک عدد کوچکی به دست خواهد آمد، بنابراین ضریب زلزله (C) یک عدد کوچکی خواهد شد. در نهایت برشی که به پای سازه وارد خواهد شد ممکن است بسیار کوچک شود که البته در واقعیت اینطور نیست. به همین دلیل یک مقدار حداقلی برای برش پایه در نظر گرفته می‌شود. این نیرو در هریک از امتدادهای ساختمان بااستفاده از رابطه زیر بدست می­‌آید:

\(V_{u}=CW\)

Vu: نیروی برشی در حد مقاومت. برای تعیین این نیرو در حد تنش مجاز مقدار آن باید بر ضریب1.4 تقسیم شود.

W: وزن موثر لرزه­‌ای، شامل مجموع بارهای مرده و زنده و وزن تاسیسات ثابت و وزن دیوارهای تقسیم کننده به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف مطابق جدول (3-1)  آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم . بار زنده باید به صورت تخفیف نیافته، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.

C: ضریب زلزله که از رابطه روبه رو بدست می‌­آید:


\(C={ABI\over R_{u}}\)

در این رابطه:

A: نسبت شتاب مبنای طرح
B: ضریب بازتاب ساختمان
I: ضریب رفتار ساختمان
مقدار برش پایه، در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود:

\(V_{u min} = 0.12AIW\)