۱- راهنمای تهیه آنلاین نقشه‌های سازه‌های بتنی

Concrete Structures Drawing Guide

پیش از دریافت نقشه‌های سازه‌های بتنی خود، راهنما را مطالعه فرمایید.

۲- راهنمای نمایش مدل سه بعدی سازه

View 3D Model

راهنمای نمایش مدل سه بعدی سازه

۳- راهنمای تهیه لیست مصالح

Bill of Materials

دریافت لیست مصالح بر مبنای نیاز شما بعد از تهیه نقشه

۴- راهنمای تهیه الگوی برش میلگردها

Cutting Pattern Guide

دریافت الگوی برش میلگردهای مورد نیاز بعد از تهیه نقشه

۵- راهنمای كنترل خروج از مرکزیت

Eccentricity Control Guide

كنترل خروج از مرکزیت بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۶- راهنمای کنترل دریفت

Drift Guide

كنترل تغییر مكان جانبی سازه بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۷- راهنمای برش وارد بر طبقات

Story Shears Guide

برش وارد بر طبقات بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۸- راهنمای کنترل نامنظمی پیچشی

Aj Coefficient Calculation Guide

کنترل نامنظمی پیچشی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۹- راهنمای کنترل واژگونی

Overturning Control Guide

کنترل واژگونی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

۱۰- راهنمای مدهای ارتعاشی

Modal Guide

راهنمای مدهای ارتعاشی بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم