نامنظمی جرمی در ارتفاع یکی از موارد نامنظمی در ارتفاع می‌باشد که در بند 2-7-1 استاندارد 2800 به آن اشاره شده است. طبق تعریف آیین نامه 2800 ، در مواردی که جرم هر طبقه بیشتر از 50 درصد با جرم‌های طبقات مجاور تفاوت داشته باشد، ساختمان نامنظم جرمی خواهد بود.
البته طبقات بام و خرپشته از این تعریف مستثنی شده اند. مانند شکل زیر:

 

 نامنظمی جرمی در ارتفاع
تعریف نظم ساختمان در ویرایش چهارم استاندارد 2800 دچار تغییراتی شده است و بند مربوط به محدودیت فاصله مرکز جرم و مرکز سختی، حذف گردیده است. البته بنظر می‌‌رسد بند حذف شده مذکور، در قسمت (ب) بند 1-7-1 ویرایش چهارم استاندارد 2800 تحت عنوان نامنظمی پیچشی مستتر باشد.


برون مرکزی اتفاقی یا پیچش اتفاقی چیست ؟
طبق بند 3-3-7-4 آیین ‌نامه  2800، در ساختمان‌های تا 5 طبقه و یا کوتاه‌تر از 18 متر در مواردی که برون ‌مرکزی نیروی جانبی طبقه در طبقات بالاتر از هر طبقه کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد، برای محاسبات لنگر پیچشی نیازی به در نظر گرفتن پیچش اتفاقی یا برون ‌مرکزی اتفاقی در طبقات نیست.