تغییر مکان جانبی نسبی طبقات مطابق بند 3-5 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم کنترل می‌شود. بر اساس بند 3-5-1، تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه که برابر است با اختلاف بین تغییر مکان‌های جانبی واقعی مراکز جرم کف‌های بالا و پایین آن طبقه، نباید از مقدار m∆ تجاوز کند.

\(\Delta _{m} = C_{d}. \Delta _{eu}\)

در این رابطه:

m = تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقعی طبقه.

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی سازه به علت رفتار غیر خطی آن (جدول 3-4).

eu = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح.

بر اساس بند 3-5-2، مقدار m که با منظور کردن اثر ∆-P در محاسبه m به دست می‌آید، نباید از مقدار مجازa تجاوز نماید.

در ساختمان‌های با 5 طبقه:                                  \(\Delta _{a} =0.025h\)

در سایر ساختمان‌ها:                                         \(\Delta _{a} =0.020h\)

در این روابط h ارتفاع طبقه می‌باشد.