برش وارد بر طبقات راهنما

نحوه ایجاد فایل Access:

ETABS ویرایش 9.7.4:

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model Definition را باز کرده و از قسمت Load Definitions، سربرگ Static Load Cases را انتخاب نمایید.
 4. از قسمت Select Load Cases… تمامی بارها انتخاب شود.
 5. نمودار درختی Analysis Results را باز کرده و از قسمتBuilding Output ، سربرگ Story Shears را انتخاب کنید.
 6. بارهای زلزله از قسمت Select Cases/Combos… مشخص شوند.
 7. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)

 

ETABS ویرایش 15.2.2:

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه ETABS Tables to Access… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model را باز کرده و از قسمت Loads، سربرگ Load Patterns را انتخاب نمایید.
 4. نمودار درختی Analysis را باز کرده و از قسمتResults > Structure Results ، سربرگ Story Forces را انتخاب کنید.
 5. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)