دوره تناوبی تحلیلی سیستم و درصد مشارکت جرم مدهای ارتعاشی

نحوه ایجاد فایل Access:

ETABS ویرایش 9.7.4: 

  1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
  2. در پنجره باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب کنید.
  3. نمودار درختی Analysis Results را باز کرده و از قسمت Modal Information < Building Modal Information، سربرگ Modal Participating Mass Ratios را انتخاب نمایید.
  4. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

 

ETABS ویرایش 15.2.2: 

  1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
  2. در پنجره باز شده گزینه ETABS Tables to Access… را انتخاب کنید.
  3. نمودار درختی Analysis را باز کرده و از قسمت Results < Modal Results، سربرگ Modal Participating Mass Ratios را انتخاب نمایید.
  4. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.