برای كنترل تغییر مكان جانبی سازه بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم می توانید از دستیار مهندس اتوسازه استفاده کنید.

راهنمای استفاده از این ابزار به شرح زیر می باشد:

نحوه ایجاد فایل Access: 

ETABS ویرایش 9.7.4: 

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export... را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model Definition را باز کرده و از قسمت Load Definitions، سربرگ Static Load Cases را انتخاب نمایید.
 4. از قسمت Select Load Cases… تمامی بارها انتخاب شود.
 5. نمودار درختی Analysis Results را باز کرده و از قسمتDisplacements > Displacement Data ، سربرگ  Diaphragm CM Displacementsرا انتخاب کنید.
 6. بارهای زلزله از قسمت Select Cases/Combos… مشخص شوند.
 7. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)

 

ETABS ویرایش 15.2.2: 

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه ETABS Tables to Access… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model را باز کرده و از قسمت Loads، سربرگ Load Patterns را انتخاب نمایید.
 4. نمودار درختی  Analysisرا باز کرده و از قسمتResults > Displacements ، سربرگ Diaphragm Center of Mass Displacements را انتخاب کنید.
 5. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است  .(e.g. EX, EY,…)

 

كنترل تغییر مكان جانبی سازه بر اساس آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم:

 

تغییر مکان جانبی نسبی طبقات مطابق بند 3-5 آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم کنترل می‌شود. بر اساس بند 3-5-1، تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه که برابر است با اختلاف بین تغییر مکان‌های جانبی واقعی مراکز جرم کف‌های بالا و پایین آن طبقه، نباید از مقدار MD تجاوز کند.

\(\Delta_M = C_d.\Delta_{eu}\)

در این رابطه:

DM = تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقعی طبقه.

Cd = ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی سازه به علت رفتار غیر خطی آن (جدول 3-4).

euD = تغییر مکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح.

بر اساس بند 3-5-2، مقدار DM که با منظور کردن اثر DP- در محاسبه DM به دست می‌آید، نباید از مقدار مجاز aD تجاوز نماید.

در ساختمان‌های با 5 طبقه:                                  \(\Delta_a=0.025\ h\)

در سایر ساختمان‌ها:                                         \(\Delta_a=0.020\ h\)

در این روابط h ارتفاع طبقه می‌باشد.