برای کنترل نامنظمی پیچشی سازه و محاسبه ضریب Aj بر اساس ضوابط آیین‌نامه 2800 می توانید از دستیار مهندس اتوسازه استفاده کنید.

راهنمای استفاده از این ابزار به شرح زیر می باشد:

نحوه ایجاد فایل Access:

ETABS ویرایش 9.7.4: 

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model Definition را باز کرده و از قسمت Load Definitions، سربرگ Static Load Cases را انتخاب نمایید.
 4. از قسمت Select Load Cases… تمامی بارها انتخاب شود.
 5. در نمودار درختیModel Definition ، از قسمتBuilding Data ، سربرگ‌های Story Data و Point Coordinates را انتخاب کنید. همچنین در نمودار درختیAnalysis Results ، از قسمتDisplacements > Displacement Data، سربرگ Point Drifts را انتخاب کنید.
 6. از قسمت Select Cases/Combos…، الگوهای بار زلزله با خروج از مرکزیت مشخص شوند.
 7. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)

 

ETABS ویرایش 15.2.2: 

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه ETABS Tables to Access… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model را باز کرده و از قسمت Loads، سربرگ Load Patterns را انتخاب نمایید.
 4. در نمودار درختیModel ، از قسمتStructure Layout ، سربرگ‌های Story Data و Joint Coordinates Data را انتخاب کنید. همچنین در نمودار درختی Analysis، از قسمت Results > Displacements، سربرگ Joint Drifts را انتخاب کنید.
 5. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)