کنترل واژگونی سازه بر اساس ضوابط آیین‌نامه 2800 

نحوه ایجاد فایل Access:

 ETABS ویرایش 9.7.4: 

 1. در محیط برنامه ETABS، ابتدا واحد انتخابی را بر روی Ton.m قرار دهید.
 2.  از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 3. در پنجره باز شده گزینه Save Input/ Output as Access Database File… را انتخاب کنید.
 4. نمودار درختی Model Definition را باز کرده و از قسمت Load Definitions، سربرگ Static Load Cases را انتخاب نمایید.
 5. از قسمت Select Load Cases… تمامی بارها انتخاب شود.
 6. نمودار درختی Analysis Results را باز کرده و از قسمت Building Output، سربرگ‌های Center Mass Rigidity و Story Shears را انتخاب کنید.
 7. بارهای زلزله از قسمت Select Cases/Combos… مشخص شوند.
 8. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)

 

 ETABS ویرایش 15.2.2: 

 1. در محیط برنامه ETABS از منوی File گزینه Export… را انتخاب نمایید.
 2. در پنجره باز شده گزینه ETABS Tables to Access… را انتخاب کنید.
 3. نمودار درختی Model را باز کرده و از قسمت Loads، سربرگ Load Patterns را انتخاب نمایید.
 4. نمودار درختی Analysis را باز کرده و از قسمتResults > Structure Results ، سربرگ‌های Centers of Mass and Rigidity و Story Forces را انتخاب کنید.
 5. واحد انتخابی را بر روی Ton.m قرار دهید.
 6. پس از تأیید و ذخیره، فایل مورد نظر را در قسمت مربوطه در سایت بارگذاری کنید.

توجه: برای تمایز بین بارهای جهت X و Y، نام بار زلزله در جهت X باید حاوی کاراکتر X باشد. این شرط در جهت Y نیز صادق است .(e.g. EX, EY,…)